Oddelenia

Riadenie ľudských zdrojov
Prácu na oddelení riadenia ľudských zdrojov koordinuje a riadi manažér personálneho oddelenia. V spolupráci s referentkami HR sú zodpovedné za prípravu, organizovanie, realizáciu a vyhodnocovanie procesu náboru a výberu zamestnancov, spracovanie HR agendy, smerníc a nariadení v oblasti HR, komunikáciu so štátnymi orgánmi a prípravu mesačných reportov pre vedenie spoločnosti. Spoločne sa snažíme o vytváranie priaznivého pracovného prostredia prostredníctvom motivačných prvkov a sociálnych aktivít. Za spracovávanie miezd a príslušných podkladov pre štátne zariadenia ako i banky, poisťovne a rôzne finančné subjekty zodpovedá mzdová účtovníčka. Zaškolenie zamestnancov v oblasti BOZP, vytváranie príslušných smerníc a ich dodržiavanie vykonáva referentka pre všeobecné záležitosti.

 

Finančné oddelenie
Finančné oddelenie v spoločnosti pracuje v obsadení Finančný manažér, účtovník, asistent a nákladový špecialista.
Úlohou oddelenia je sledovať všetky finančné toky spoločnosti. Na tomto oddelení sa vykonáva evidencia a účtovanie prijatých a odoslaných faktúr, pokladne, banky, evidencia a účtovanie majetku spoločnosti, leasing, kalkulácie a finančné analýzy, príprava priebežných hospodárskych výsledkov v mesačných intervaloch, sledovanie cash flow na dennej báze pre vedenie spoločnosti.

 

Oddelenie plánovania
Oddelenie plánovania sa zaoberá plánovaním dennej výroby a zároveň jej sledovaním: sledovaním skladov vstupných materiálov, objednávok od zákazníka, plnenia objednávok od zákazníka v časových intervaloch.

 

Výrobné oddelenie
Oddelenie výroby zabezpečuje produkciu, opracovanie a montáž výrobkov, ktoré sú určené pre nášho zákazníka. Operátori pracujú vo 3-zmennej prevádzke. Na každej zmene pracuje 40 operátorov, ktorých koordinuje a riadi vedúci zmeny – teamleader. Pomocné asistentské práce vykonáva asistentka. Denné hlásenia sa odovzdávajú a vyhodnocujú managerovi výroby, ktorý sa zodpovedá riaditeľovi spoločnosti. Výroba kooperuje so všetkými oddeleniami spoločnosti.

 

Montážna linka
Montážna linka slúži na zložitejšiu montáž výrobkov, ktoré sa nezmontovali na výrobnej linke. Operátori pracujú v dvojzmennej prevádzke. Na ich prácu dohliada teamleader na každej zmene, ktorý zodpovedá za správnu montáž výrobkov podľa štandardov, sleduje efektívnu prácu operátorov a pripravuje denné reporty, ktoré sa odovzdávajú referentovi montáže na ďalšie spracovanie a evidenciu.

 

Materiálové oddelenie
Hlavnou úlohou materiálového oddelenia je zásobovanie výrobnej linky surovým materiálom (v našom prípade plastovým granulátom). Na oddelení sa pracuje vo 3-zmennej prevádzke, ktorej činnosť kontroluje teamleader materiálového oddelenia. Pod toto oddelenie spadá tak isto pomocný team, pracujúci v 2-zmennej prevádzke, ktorý má na starosť separovanie a vývoz odpadu vzniknutého pri výrobe. Za činnosť celého oddelenia zodpovedá material T/L.

 

Oddelenie logistiky a predaja
Štrukturálne sa delí na 2 zložky: sklad a expedíciu.
Operátori skladu pracujú vo 3-zmennej prevádzke pod vedením teamleadra, na ktorých činnosť dohliada supervisor skladu. Sklad sa zameriava hlavne na plynulé zásobovanie výrobnej linky boxami a trolejmi, odvozom hotových výrobkov od výrobnej linky do skladu hotových výrobkov, ako aj správnym uskladnením výrobkov v sklade podľa predpísaného lay-out. Medzi ďalšie pracovné náplne operátora skladu patrí triedenie prázdnych obalov a vyraďovanie poškodených boxov a vozíkov. Pod sklad spadá aj pomocný personál, ktorý sa stará o čistotu vozíkov.
Expedíciu spravuje manažér a referent oddelenia logistiky. Samotnú expedícu tvoria 3 štvorčlenné tímy. Ich hlavnou úlohou je zabezpečiť, aby sa správny druh tovaru v správnom množstve a čase dostal do expedičnej zóny.

 

Oddelenie vývoja, výskumu a kvality
Oddelenie kvality je štrukturálne rozdelené na medzioperačnú kontrolu, výstupnú kontrolu a kontrolu procesov. Okrem týchto odvetví je súčasťou oddelenia aj rework team, ktorý zabezpečuje opravu nezhodných výrobkov. V súčasnosti na oddelení pracujú kvalitári vo 3-zmennej prevádzke, na ktorých činnosť dohliada asistentka junior manažéra kvality. Údaje, týkajúce sa kvality spracováva inžinier kvality. Spokojnosť zákazníka je sledovaná rezidentami, ktorí vykonávajú svoju prácu priamo v areáli nášho zákazníka, a tým je zvýšená efektivita pri riešení problémov. Starostlivosť o zákazníkov, ako aj zabezpečenie všetkých požiadaviek zákazníka a koordináciu procesov sleduje QC supervisor, ako aj asistentka manažéra, ktorí sa zodpovedajú manažérovi kvality. Cieľom oddelenia kvality je zabezpečiť, aby pri vyrábaní výrobkov a poskytovaní služieb boli optimálne uspokojené potreby a požiadavky súčasných i budúcich zákazníkov.

 

Technické oddelenie
Technické oddelenie riadi team Kórejských manažérov a inžinierov. Tí v spolupráci s nastavovačmi a údržbou zodpovedajú najmä za vykonávanie opakovaných prehliadok na strojoch, prístrojoch a zariadeniach využívaných vo výrobe, opravy porúch na vstrekolisoch súvisiacich s údržbou strojov, nastavovanie strojov podľa stanovených metód a postupov, ovládanie, nastavovanie a prestavovanie strojov s cieľom správneho fungovania každého stroja a opravy, údržbu a prestavby vstrekovacích foriem. Pod kontrolou material T/L materiálového oddelenia spadá aj úsek nákupu, kde referent nákupu zabezpečuje potreby pre všetky oddelenia. Tiež sa stará o vozový park firmy.